« Předchozí 1
Řadit podle:
Položek na stránku:

Akciová společnost - Referáty

Akciová společnost ? obchodní společnost založení - společenská smlouva, zakladatelská listina Kapitál (základní jmění) - 2 mil. Kč ? za závazky odpovídá celým svým majetkem společnost ? rezervní fond se musí tvořit ? nejvyšší orgán Valná hromada účetnictví ? musí vést podvojné účetnictví ?...

Staženo: 799x  |  Zobrazit

Děravé trestní právo v případu CONTERGAN - Referáty

Děravé trestní právo v případu CONTERGAN 18. prosince 1970 skončil po šesti a půl letech vyšetřovacího řízení a po dvou a půl letech hlavního líčení největší proces v dějinách německé justice mimosoudním vyrovnáním. Proces se stal školním příkladem a osvětlil slabiny právního řádu vůči m...

Staženo: 1473x  |  Zobrazit

Mezinárodní soudnictví a vznik mezinárodního soudu v Haagu - Referáty

Mezinárodní soudnictví a vznik Mezinárodního soudu v Haagu Milý čtenáři, rozhodl jsem se Vás informovat o stavu na poli mezinárodního soudnictví. Jde o zásadní zlom, kterým je vytvoření Mezinárodního soudního tribunálu. Jde bezpochyby o jeden z největších kroků konce tohoto tisí...

Staženo: 924x  |  Zobrazit

Moc zákonodárná - Referáty

Moc zákonodárná Orgánem zákonodárné moci je Parlament České republiky, který je tvořen dvěma komorami, a to Poslaneckou sněmovnou a Senátem. Poslanecká sněmovna: má 200 poslanců, kteří jsou voleni na dobu čtyř let. Volby do Poslanecké sněmovny se konají tajným hlasováním a na základě všeobe...

Staženo: 1678x  |  Zobrazit

Organizace soudů v ČR a systém fungování - Referáty

Organizace soudů v ČR a systém fungování Soudní moc v ČR vykonávají nezávislé soudy. Podle ústavy ČR tvoří soustavu w Nejvyšší soud (v Brně),w Nejvyšší správní soud (dosud nezřízený), w vrchní soudy(pro Čechy v Praze, pro Moravu a Slezsko v Olomouci), w krajské soudy a w okre...

Staženo: 1579x  |  Zobrazit

Pojednání o trestném činu znásilnění - Referáty

Pojednání o trestném činu znásilnění Trestný čin znásilnění pod § 241 patří do HLAVY OSMÉ TRESTNÍHO ZÁKONA do tzv. TRESTNÝCH ČINŮ PROTI SVOBODĚ A LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI, a to do ODDÍLU DRUHÉHO do TRESTNÝCH ČINŮ PROTI LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI. Je velmi zajímavé, že po celá dlouhá léta si nikdo nevšimnul jistý...

Staženo: 502x  |  Zobrazit

Pracovní poměr a smlouva - Referáty

PRACOVNÍ POMĚR, PRACOVNÍ SMLOUVA Pracovní poměr je pojem z oblasti pracovního práva, jedná se o nejvýznamnější z pracovněprávních vztahů ( to jsou veškeré vztahy, které se řídí normami pracovního práva). Kromě jiných práv z něj vyplývá právo zaměstnavatele dávat příkazy k práci a povinnost platit z...

Staženo: 1133x  |  Zobrazit

Pracovní právo - Referáty

Pracovní právo - hlavním pramenem je zákoník práce a Listina základních práv a svobod, mezinárodní smlouvy, vnitropodnikové předpisy a kolektivní smlouvy - řeší vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli Pracovní poměr 1- Podle délky pracovní doby- plná, kratší 2- Podle doby ukončení ? určitá, neur...

Staženo: 2506x  |  Zobrazit

Pracovní smlouva - Referáty

Pracovní smlouva Zaměstnanec Petr Zajíc, bude pracovat u zaměstnavatele Karla Novotného, ve funkci skladníka. Dnem nástupu do práce je 15. 5. 2001 a tímto dnem vzniká mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracovní poměr. Místem výkonu práce budou ...

Staženo: 1111x  |  Zobrazit

Právo - odpovědnost za škodu - Referáty

Právo - Odpovědnost za škodu Úvod Význam občanského zákoníku v úpravě majetkových vztahů je dán jeho koncepcí, jakožto obecného kodexu soukromého práva. Proto je platný i pro ostatní oblasti soukromého práva, např. obchodního, pracovního apod. Občanské právo je jedním ze základních pilířů...

Staženo: 2198x  |  Zobrazit

Princip ochrany práv menšin - Referáty

Z kterých ustanovení ústavního pořádku a proč lze dovodit princip ochrany práv menšin Ú V O D Princip ochrany menšin je spjat bezprostředně s demokracií.Pokud nejsou chráněna práva menšin,nelze o demokracii hovořit. Ochrana menšin patří mezi základní principy konstitualismu České republiky....

Staženo: 831x  |  Zobrazit

Seminární práce k modulu Teorie práva, předmět Srovnávací právo - Referáty

PŘEDMĚT: SROVNÁVACÍ PRÁVO   TÉMATA PÍSEMNÝCH PRACÍ ---------------------------- 1. Rozbor geografie právních kultur v podmínkách procesu globalizace (prolínání, konvergence, divergence, v&...

Staženo: 1436x  |  Zobrazit

Současné problémy soudnictví - Referáty

Současné problémy soudnictví (Semestrální práce) Obor : Komerční právo Ročník : Nultý Školní rok : 1999/2000 ÚVOD Lidé si vždy přáli, aby jejich vztahy byly spravedlivé, aby silnější neutiskoval slabšího. Proto postupně vznikalo právo jako souhrn norem, kterými se řídil ž...

Staženo: 761x  |  Zobrazit

Společnost s ručením omezeným - Referáty

Jaroslav Kukla Ht2 Společnost s ručením omezeným Společností s ručením omezeným je společnost, jejíž základní kapitál je tvořen vklady společníků a jejíž společníci ručí za závazky společnosti, dokud nebylo zapsáno splacení vkladů do obchodního rejstříku. Společnost může být založena jednou os...

Staženo: 808x  |  Zobrazit

Subjekty práva - Referáty

V právním vztahu musí existovat někdo, kdo je oprávněn či povinen konat (činit), někdo, kdo musí uvést právní vztah do pohybu. Současně je to ten, kdo vnáší systém do mnohotvárnosti právních vzta...

Staženo: 909x  |  Zobrazit

Trestní odpovědnost - Referáty

Trestní odpovědnost Bylo mu čtrnáct, když namířil na spícího otce pistoli a vystřelil. V diagnostickém ústavu, kde se poté ocitl, měl jedinou velkou starost: aby otec nepřežil. Vážený pane prof., milí spolužáci, Rád bych Vás seznámil s dětskou kriminalitou a trestní hranicí, kdy může bý...

Staženo: 1082x  |  Zobrazit

Trestní právo - Referáty

Trestní právo Pojem a prameny trestního práva Odvětví trestního práva je souhrn právních norem o trestání fyzických osob za závažná provinění proti nechráněným společenským a individuálním zájmům. Toto právní odvětví je pojmenováno podle trestů, jak se nazývají sankce postihující pachatele trestný...

Staženo: 3254x  |  Zobrazit

Úloha a postavení práva v současné společnosti a v životě jednotlivce - Referáty

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ, PEDAGOGICKÁ FAKULTA Institut mezioborových studií Brno SEMINÁRNÍ PRÁCE Úloha a postavení práva v současné společnosti a v životě jednotlivce listopad 1999 Martin Bláh Zadání úlohy je obecné a stejně obecná by mohla být i samotná moje úvaha na toto téma. Vz...

Staženo: 929x  |  Zobrazit

Úmluva o právech dítěte - Referáty

Úmluva o právech dítěte (zkrácené znění) Úmluva o právech dítěte byla jednohlasně schválena Valným shromážděním OSN v listopadu 1989.V únoru 1991 se k ní přihlásila tehdejší Česká a slovenská federativní republika. Po rozpadu Federace přijala Úmluvu i Česká republika.Podpisem Úmluvy se stát z...

Staženo: 724x  |  Zobrazit

Ústava - Referáty

Ústava Ústava je nejvyšší zákon státu, je to soubor základních právních norem, které jsou závazné pro všechny orgány a občany daného státu. Přesně určuje způsob tvorny právních předpisů, způsob tvorby a přijímání zákonů. Může být doplňována a měněna pouze ústavnímy zákony. To jsou zákony nejvyš...

Staženo: 1719x  |  Zobrazit
« Předchozí 1
Řadit podle:
Položek na stránku:

TOP materiály

Ústavní právo, Ústava České republiky - Referáty

Ústavní právo, Ústava České republiky Odvětví ústavního práva Tvoří je souhrn právních norem, upravujících především formy a druhy států, obsah státní moci, rozdělení a výkon státní moci a základní práva a povinnosti občanů. Prameny ústavního práva jsou ústavní zákony. Mají největší právní síl...

Staženo: 3830x  |  Zobrazit

Základy práva - Referáty

Základy práva Právní normy: V právní teorii bývají odlišovány určité druhy právních norem dle hledisek : účelu dispozice dikce dispozice jiných způsobů klasifikace Podle účelu dispozice rozlišujeme: - Kogentní: čili kategorické normy, které vylučují jakoukoli možnos...

Staženo: 3495x  |  Zobrazit

Trestní právo - Referáty

Trestní právo Pojem a prameny trestního práva Odvětví trestního práva je souhrn právních norem o trestání fyzických osob za závažná provinění proti nechráněným společenským a individuálním zájmům. Toto právní odvětví je pojmenováno podle trestů, jak se nazývají sankce postihující pachatele trestný...

Staženo: 3254x  |  Zobrazit

Vznik a vývoj koncepce lidských práv - Referáty

TEORIE PRÁVA Vznik a vývoj koncepce lidských práv OSNOVA: I. Úvod - člověk a občan II. Ideové zdroje III. Historický vývoj lidských práv IV. Obsah základních práv a svobod ...

Staženo: 2950x  |  Zobrazit

Pracovní právo - Referáty

Pracovní právo - hlavním pramenem je zákoník práce a Listina základních práv a svobod, mezinárodní smlouvy, vnitropodnikové předpisy a kolektivní smlouvy - řeší vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli Pracovní poměr 1- Podle délky pracovní doby- plná, kratší 2- Podle doby ukončení ? určitá, neur...

Staženo: 2506x  |  Zobrazit

Právo - odpovědnost za škodu - Referáty

Právo - Odpovědnost za škodu Úvod Význam občanského zákoníku v úpravě majetkových vztahů je dán jeho koncepcí, jakožto obecného kodexu soukromého práva. Proto je platný i pro ostatní oblasti soukromého práva, např. obchodního, pracovního apod. Občanské právo je jedním ze základních pilířů...

Staženo: 2198x  |  Zobrazit

Ústava České republiky, Spojených států amerických a jejich vzájemné porovnání - Referáty

Ústava České republiky, Spojených států amerických a jejich vzájemné porovnání Ústava České republiky Snad všichni, ať již nám je více či méně, že jsme státem, který staví , tak jako mnoho jiných států na západě a nejen tam, nad všechny své zákony ústavu. Pokud se však dne s chceme zabý...

Staženo: 1867x  |  Zobrazit

Ústava - Referáty

Ústava Ústava je nejvyšší zákon státu, je to soubor základních právních norem, které jsou závazné pro všechny orgány a občany daného státu. Přesně určuje způsob tvorny právních předpisů, způsob tvorby a přijímání zákonů. Může být doplňována a měněna pouze ústavnímy zákony. To jsou zákony nejvyš...

Staženo: 1719x  |  Zobrazit

Moc zákonodárná - Referáty

Moc zákonodárná Orgánem zákonodárné moci je Parlament České republiky, který je tvořen dvěma komorami, a to Poslaneckou sněmovnou a Senátem. Poslanecká sněmovna: má 200 poslanců, kteří jsou voleni na dobu čtyř let. Volby do Poslanecké sněmovny se konají tajným hlasováním a na základě všeobe...

Staženo: 1678x  |  Zobrazit

Organizace soudů v ČR a systém fungování - Referáty

Organizace soudů v ČR a systém fungování Soudní moc v ČR vykonávají nezávislé soudy. Podle ústavy ČR tvoří soustavu w Nejvyšší soud (v Brně),w Nejvyšší správní soud (dosud nezřízený), w vrchní soudy(pro Čechy v Praze, pro Moravu a Slezsko v Olomouci), w krajské soudy a w okre...

Staženo: 1579x  |  Zobrazit

Související kurzy

KapacitaNázev kurzu Termín
od-do
Čas
od-do
Město Cena

Všechny kurzy z kategorie Právnické fakulty

 

Filtr kurzů

  • Oblast vzdělávání

  • Město
  • Den výuky
  • Cena
  • Úroveň jazykových kurzů
  • Délka kurzu
  • Čas začátku kurzu

Jste tu poprvé?

Objednávka kurzů - více
1) Superstudent nabízí kurzy všech škol v ČR
2) do 24 hodin vám zaregistrujeme místo v kurzu
3) cena kurzu je stejná jako ve škole
4) platbu za kurz posíláte škole
5) objednávka je nezávazná do momentu platby

Prodej kurzů - více
1) Založte si osobní účet
2) Přidejte školu na Superstudenta
3) v editaci školy přidávejte kurzy
4) kurzy se zobrazují zdarma
5) platí se provize z realizované objednávky

Pro školy - reklama

Registrace zdarma

Kontakty

Superstudent, s.r.o.


info@superstudent.cz
 

U Půjčovny 2
110 00 Praha 1

Superstudent, s.r.o

 

Přihlášení

Sponzorované linky